ردیف

نام کارگاه

زمان

مکان

1

کارگاه خلق ایده استارتاپی

قبل از برگزاری رویداد

ضبط شده در وب سایت رویداد

2

کارگاه کار تیمی

قبل از برگزاری رویداد

ضبط شده در وب سایت رویداد

3

قوانین و مقررات حوزه فناوری

99/12/8

سامانه آموزش مجازی

4

کارگاه بوم کسب و کار

99/12/8

سامانه آموزش مجازی

5

کارگاه نوآوری فردی

99/12/9

سامانه آموزش مجازی

6

کارگاه نوآوری گروهی

99/12/9

سامانه آموزش مجازی

7

کارگاه تدوین مدل کسب و کار

99/12/12

سامانه آموزش مجازی

8

کارگاه MVP

99/12/12

سامانه آموزش مجازی

9

کارگاه ارائه موثر

99/12/13

سامانه آموزش مجازی