آخرین مهلت ثبت ایده:

1399/12/4

تاریخ شروع رویداد: 

1399/11/8

داوری ایده های دریافت شده (غربالگری):

1399/12/4 الی 1399/12/6

معرفی ایده های منتخب:

1399/12/6

برگزاری کاره گاه های توانمندسازی:

1399/12/8

1399/12/9

1399/12/12

1399/12/13

منتورینگ:

1399/12/13

1399/12/14

تاریخ برگزاری Demo day

1399/12/15