اهداف مرکز

توانمند سازی (آموزش، منتورشیپ، و...)  واحد های فناور

شبکه سازی (HUB) و توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری

توسعه محصول/خدمت و بازار و تجاری سازی ایده های نوآورانه

افزایش فروش و توسعه صادرات شرکتها

 افزایش ضریب نفوذ فناوری در شرکت مس، رفسنجان، منطقه ای، ملی و بین المللی

 

چشم انداز

تبدیل به قطب تکنولوژی و نوآوری در حوزه های صنعت مس، کشاورزی-پسته و مدیریت بحران آب به منظور توسعه فناوری های نوین

 

ماموریت

راه اندازی اکوسیستم نوآوری و شبکه سرمایه گذاری در حوزه نوآوری از طریق:

شناسایی چالش ها،  نیازها و فرصت ها در حوزه های هدف

آموزش، یادگیری، پشتیبانی، توسعه کسب و کارهای نوپا

ارائه خدمات و فضای فیزیکی

رصد آخرین فناوری های روز دنیا

توسعه و یا انتقال فناوریهای نوین با محوریت بازار

ارائه محصولات و خدمات تخصصی با تکیه بر فناوریهای فوق

کمک به فرایند تجاری سازی فناوری ها